Kodeks pracy 2023 Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Zmianę tę kwestionują pracodawcy, podkreślając, że przepisy nie określają np. Co stanie się w razie zmiany pierwotnego zamiaru zatrudnienia pracownika na czas określony. Dodatkowo pracownik będzie mógł skorzystać też z dwóch dni (albo 16 godzin) zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. W tym wypadku zachowa prawo do części wynagrodzenia. Po blisko dwóch latach od specustawy covidowej, praca zdalna przestała być czymś zaskakującym. Nic więc dziwnego, że nowelizacja Kodeksu pracy, która reguluje kwestie związane właśnie z pracą zdalną uzyskała w końcu podpis prezydenta i zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Dyrektywa work-life balance – najważniejsze założenia

Nowelizacja zawiera rozbudowane przepisy przejściowe i dostosowujące (w tym przepisy regulujące sytuację pracowników i ubezpieczonych korzystających z uprawnień rodzicielskich na dzień 2 sierpnia 2022 r.). W bankach już można składać wnioski o zawieszenie czterech rat w tym roku. Uzyskane w ten sposób oszczędności najrozsądniej byłoby zainwestować lub przeznaczyć na nadpłatę kredytu. Podatek od zysków kapitałowych wymaga zmian, ale te, nad którymi pracuje resort finansów, mogą tę daninę nadmiernie skomplikować – uważają przedstawiciele rynku kapitałowego. W pielęgnowaniu tradycji nie widzę zagrożenia ani dla Polski, ani dla naszej kultury – mówi prof. Andrzej Nowak, historyk, jeden z sygnatariuszy listu otwartego do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o języku śląskim.

Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie

Zdaniem analityków, ojcowie wielokrotnie wyrażali chęć korzystania z urlopów rodzicielskich. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania nie tylko na przewidywane obecnie w polskim prawie dwa tygodnie, lecz na znacznie dłużej, może zaowocować nie tylko lepszymi relacjami na linii ojciec-dziecko, ale także bardziej stabilną pozycją kobiet na rynku pracy. Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. Czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy. Co istotne, jeśli firma musi przeprowadzić dane szkolenia na określonym stanowisku pracy (bo np. wynika to z przepisów prawa lub układu zbiorowego pracy) to mają się one odbywać na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy zatrudnionego.

Od dziś pracodawca może kontrolować trzeźwość pracowników. Jak i kiedy?

Zmiany w powyżej wskazanych ustawach są co do zasady następstwem (konsekwencją) wprowadzanych zmian regulacji ogólnych z zakresu prawa pracy (mają charakter głównie „wynikowy”). Ustawa w sposób zróżnicowany transponuje rozwiązania wynikające z powyższych dyrektyw do polskich regulacji dotyczących poszczególnych służb mundurowych. Powyższe prowadzi do sytuacji, w której w zakresie tego samego zagadnienia w ustawie przyjęto zróżnicowane rozwiązania w ramach poszczególnych nowelizowanych ustaw. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. O zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy jednoznacznie przewidują, że pracownicy będą chronieni przed zwolnieniem nie tylko np.

Bezpłatny urlop opiekuńczy

Zgodnie z nowymi przepisami będzie mogła zostać przeprowadzona jednak tylko wtedy, gdy okaże się niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Jej zasady (a także grupy pracowników Leszek. Biografia i książki przedsiębiorcy nią objętych) trzeba będzie ustalić w akcie wewnątrzzakładowym. Ponadto na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu trzeźwości zatrudnionego może przeprowadzić uprawniony do tego organ, np.

  1. Ustawa zakłada, że uwzględnienie wniosku o pracę zdalną będzie n obowiązkowe m.in.
  2. O zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.
  3. Cenią ją za pracowitość, nigdy nie ma gorszego dnia, nie narzeka i nie domaga się podwyżki.
  4. Analizujemy temat i odpowiadamy na powyższe pytania.
  5. Podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część tego urlopu.

– “To odpowiedź na zmieniające się trendy na rynku pracy, a także wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracującym rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Na zastąpieniu przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rządzący coraz częściej mówią o wprowadzeniu do polskiego prawa czterodniowego tygodnia pracy. Jak się okazuje, taka możliwość istnieje na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.

Wspomniany projekt przewiduje bowiem wprowadzenie 5-dniowego urlopu opiekuńczego. Będzie on udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny (rodzicom, dzieciom lub małżonkowi) albo osobie, która mieszka z pracownikiem. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli dodatkowo wykorzystać go także na opiekę np. Nad babcią, rodzeństwem, teściami (budzi to wątpliwości co do równego traktowania zatrudnionych). Pracownik będzie mógł skorzystać z drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, a także z trzeciej, co najmniej 15-minutowej przerwy – przy ponad 16-godzinnym wymiarze czasu pracy.

Tak drastyczna podwyżka to efekt polityki zaciskania pasa, realizowanej przez prezydenta Javiera Mileia. Jak zapowiadają władze, w najbliższych miesiącach podnoszenie cen będzie kontynuowane. Ministerstwo infrastruktury nie zamierza przedłużać umowy z dotychczasowym zarządcą autostrady A4 na odcinku z Krakowa do Katowic – przekazała rzeczniczka prasowa resortu Anna Szumańska. Umowa koncesyjna na eksploatację drogi zawarta między Skarbem Państwa a spółką Stalexport wygasa w 2027 roku.

W dodawanym art. 1881 w § 1 Kodeksu pracy przewidziano, aby pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. Roku życia mógł złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek będzie składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Za elastyczną organizację pracy uważa się pracę zdalną, system czasu pracy, o którym mowa w art. 139, art. 143 i art. 144 Kodeksu pracy, rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401 lub art. 142 Kodeksu pracy, oraz obniżenie wymiaru Najbardziej niestabilne pary walutowe – trader Globe czasu pracy. Pracodawca po rozpatrzeniu wniosku, z uwzględnieniem takich okoliczności, poinformuje pracownika o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku albo o możliwym terminie powrotu do pracy, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Złożenie przez pracownika wniosku o elastyczną organizację pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę i przyczyny uzasadniającej prowadzenie przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Pracownik będzie mógł ponadto skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) albo osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw to przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego HKEX mianuje współprzewodniczących operacyjnych aby zastąpić emerytowanego prezydenta Calvina Tai postanowień dwóch dyrektyw – tzw. Nowa regulacja przewiduje wprowadzenie programów, które umożliwią wypłatę dodatku w wysokości 1 tys. Zł brutto dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz pracowników opieki nad dziećmi do lat trzech. Wszystkie powyższe informacje pracodawca musi przekazać pracownikowi na piśmie nie później niż do 7 dni od pierwszego dnia pracy. Dyrektywę można także zastosować w stosunku do pracowników i pracownic pracujących w oparciu o tzw.

Ten obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników będzie wynikał z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumieniu zbiorowego lub regulaminu, albo z przepisów prawa lub umowy o pracę. Dotyczyć to będzie również szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego. Poinformowanie pracownika o walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy lub zadania służbowego za granicą, oraz o zmianie tego warunku będzie mogło nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 291 § 3 Kodeksu pracy). Podobnie jak w przypadku pracownika wykonującego pracę na terytorium RP, tak i w przypadku pracownika wysyłanego do pracy poza terytorium RP pracodawca będzie informował pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie ww. Warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie będzie to dotyczyć przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa pracy, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi (art. 291 § 4 Kodeksu pracy).

W trakcie prac w Sejmie posłowie opozycji proponowali podwyższenie tej stawki, ale rząd się na to nie zgodził, podkreślając, że jest ona i tak wyższa niż średnia odpłatność za cały okres urlopu rodzicielskiego (67,5 proc.). Co istotne prawo ojca do skorzystania z urlopu nie będzie zależeć od tego, czy ma je matka dziecka (czyli czy jest np. pracownicą lub prowadzi własną działalność i opłaca składkę chorobową). Omawiana dyrektywa unijna w kwestii urlopu ojcowskiego pokrywa się niemal w stu procentach z obowiązującym w Polsce prawem. Obecnie ojcowie mogą skorzystać z dwóch tygodni urlopu ojcowskiego (w całości lub w dwóch okresach po 7 dni).

W okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, ale już od momentu złożenia wniosku o takie wolne na opiekę nad dzieckiem. Pracownicy zyskają też dodatkowe przerwy w trakcie dniówki. Obecnie zatrudnionym przysługuje jedna 15-minutowa przerwa, pod warunkiem że pracują w danej dobie co najmniej sześć godzin (pracujący na pełen etat w klasycznym systemie mają do przepracowania osiem godzin dziennie). Po zmianach zyskają drugi wolny kwadrans, jeśli w danym dniu mają do przepracowania więcej niż dziewięć godzin. Jeśli zaś ich dniówka przekracza 16 godzin, to będą mieć prawo do trzech 15-minutowych przerw. Tę zmianę wynegocjowały związki zawodowe i pracodawcy na forum Rady Dialogu Społecznego (ustawa ją wdraża).

Sankcjonowane będzie również naruszanie przepisów o zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej, na mocy art. 281 § 1 pkt 5, który dotyczy wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów o czasie pracy. Do czasu pracy będą wliczane ponadto nowe dwie dodatkowe przerwy. Pracownik będzie mógł skorzystać z drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, a także z trzeciej, co najmniej 15-minutowej przerwy – przy ponad 16-godzinnym wymiarze czasu pracy. O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *